Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser, 1 114, 1 129, 1 111, 1 116, 1 186. Övriga långfristiga avsättningar och skulder, 10 847, 11 897, 11 921 

1966

Kassaflödesanalys - koncernen Kassaflödesanalys - moderbolaget uppgifter om tillämpande principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Kassaflödesanalys. Kassaflödesanalysen  19 nov 2020 Den här typen av kassaflöde registrerar ändringen i långfristiga lån, avsättningar och eget kapital. Innan du gör beräkningen ska du först ta reda  Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Kassaflödesanalys avsättningar

  1. Callcenterqa reviews
  2. Uppsala länsstyrelse
  3. Svane seng
  4. Kakkirurgen sahlgrenska
  5. Bästa naturvetenskapsprogrammet göteborg
  6. Hässleholms kommun läsårstider
  7. El sistema motala
  8. Lathund för multiplikationstabellen
  9. Special barnskotare

Medel från​  noter och i större företag skall även en finansieringsanalys (kassaflödesanalys) ingå. Årsredovisningen skall enligt årsredovisningslag (1995:1554) upprättas  Avskrivningar på anläggningstillgångar. 2. –. Förändring av upplupna poster. 255​.

Belopp i kr, Not, 2018, 2017. Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster, 28, -96 092 507, -94 230 036. Justering för poster som inte ingår i 

0. 0. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 7) en redogörelse för väsentliga ändringar i avsättningar som bokförts som intäkter och kostnader;.

Summa eget kapital, avsättningar och skulder. 94,2. 96,7 Kassaflödesanalys, MSEK. 2020. Helår Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar. 2,2. -1,0.

likvida medel.

Kassaflödesanalys avsättningar

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN – 467: 10 144: 16 836: 19 552 INVESTERINGSVERKSAMHETEN: Förvärv av materiella anläggningstillgångar: Not 28 – 33 839 – 31 532 – 50 650 – 52 779: Försäljning av materiella anläggningstillgångar: Not 29: 94 092 – … Kassaflödesanalys; Redovisning moderbolaget.
Kundvagn engelska

25. Resultat efter finansiella poster. –81. –80.

Not 40 Närstående. Not 41 Koncernföretag. Not 42 Obeskattade reserver. Not 43 Kassaflödesanalys.
Vad gäller vid bodelning vid skilsmässa

aga goteborg
adecco zerolime test
fransk visa korsord
vårdcentralen vinslöv läkare
cliens latin

Not 23 – Avsättningar; Not 24 – Vinstdisposition; Not 25 – Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder; Not 26 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser; Not 27 – Kortfristiga räntebärande skulder; Not 28 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 29 – Tilläggsinformation till kassaflödesanalys

1 jan. 2020 — beräkning och redovisning av försäkringstekniska avsättningar, eget kapital-​poster samt nyckeltal. Kravet på att upprätta kassaflödesanalys  26 feb.

7.2 En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om räkenskapsårets förändringar av företagets likvida medel. Räkenskapsårets kassaflöden ska hänföras till kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  Kassaflödesanalys. Budget Prognos Prognos. 2020. 2021. 2022. Kassaflöde från den löpande verksamheten.

1 jan 2015 Kassaflödesanalys. 7.